Lesson 03 - Supplement I - Dimsum Hanyu Pinyin (Sample)

This is a sample file for part 1 of the supplement podcasts in the Dimsum Hanyu Pinyin series. For complete access to additional learning materials, please visit www.languagedomus.com/courses/hanyupinyin.

Posted on 2017-05-26 02:12:42

Introduction

In this podcast, we will practice the following pinyin combinations:

 • bai, bei, bao
 • pai, pei, pao, pou
 • mai, mei, mao, mou
 • fei, fou
 • dai, dei, dao, dou, duo, dui
 • tai, tao, tou, tuo, tui
 • nai, nei, nao, nou, nuo
 • lai, lei, lao, lou, luo
 • gai, gei, gao, gou, gua, guo, guai, gui
 • kai, kei, kao, kou, kua, kuo, kuai, kui
 • hai, hei, hao, hou, hua, huo, huai, hui
 • zero initials: ai, ei, ao, ou, wa, wo, wai, wei
Sign up for FREE! or Login now to listen to this free audio lesson.